IKT profesionāļu apmācības inovācijas veicināšanai un nozares attīstībai

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2020.gada 27.aprīlī noslēdza līgumu Nr.1.2.2.1/19/A/005 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu partnerībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri. Projekts tika pieteikts 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā.


Tehnoloģiju attīstība maina darba tirgus struktūru un būtiski palielina ekonomikas produktivitāti. IKT sektors ir viens no straujāk augošajiem Latvijas ekonomikas sektoriem, kas nodrošina jaunas darba vietas. IKT aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs, būtiski ietekmējot to produktivitāti un kļūstot par dzinējspēku visai ekonomikai. Tomēr kvalitatīva darbaspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem traucēkļiem jebkuras nozares izaugsmei. Darbinieku zināšanām un prasmēm ir izšķiroša loma, lai uzņēmumi spētu izmantot tehnoloģijas inovāciju ieviešanas procesā, jaunu vai uzlabotu produktu un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā, tādējādi paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju un darba ražīgumu.


Projekta mērķis


Ar apmacību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionaļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): 5 922 187.00

ERAF finansējums (EUR): 3 095 844.00

Projekta un līguma Nr. 1.2.2.1/19/A/005

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 27. aprīlis – 2022. gada 31. decembrisProjekta aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Lai sasniegtu uzstādīto projekta mērķi LIKTA sadarbībā ar Latvijas IT Klasteri līdz 2022.gada 31.decembrim plāno apmācīt vismaz 1400 IKT profesionāļus no dažādiem uzņēmumiem šādās apmācību programmās:

  • 214 Dizains;

  • 345 20 Projektu vadība;

  • 48 482 Datoru lietošana;

  • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

  • 48 484 Programmēšana;

  • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

  • 85 Vides aizsardzība;

  • 22 227 Valodas (zviedru, norvēģu, somu vai vācu valodas apmācības).

Apmācību rezultātā uzņēmumiem jāievieš vismaz vienu inovāciju atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) inovāciju iedalījumam. Apmācību rezultātā IKT profesionāļi iegūs starptautiskos tehnoloģiju ražotāju un standartu uzturētāju sertifikātus, kas apliecina IKT profesionāļu kvalifikāciju, paaugstinās konkurētspēju ārējos tirgos, tādējādi palielinot IKT sektora eksporta īpatsvaru.

Ņemot vērā, ka projekta sadabības partneris “Latvijas IT klasteris” savā darbībā, biedru pārstāvniecībā ir orientējies uz starptautiskām aktivitātēm, tad tā loma projektā būs organizēt starptautiskas apmācības, nodrošinot kursus ārvalstīs vai starptautisku lektoru vadītus kursus Latvijā.

PIEĻAUJAMĀ ERAF ATBALSTA INTENSITĀTES

Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

Vidējiem komersantiem – 60% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5% vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5% apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.DALĪBAS NOSACĪJUMI UZŅĒMUMIEM

Lai uzņēmumu izvērtētu un kvalificētu valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1) Gala labuma guvēja (uzņēmuma) pieteikums; 2) Apliecinājumi atbilstībai valsts atbalsta saņemšanai; 3) Maziem un vidējiem uzņēmumiem – Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai un deklarācijas pielikums, ja ir partneruzņēmumi vai saistīti uzņēmumi. 4) Konsolidētais uzņēmumu grupas gada pārskats, ja uzņēmumam ir saistīti uzņēmumi ārvalstīs;Uzņēmumam, iesaistoties projektā un tā īstenošanas laikā, nedrīkst būt Valsts obligāto nodokļu parādu, kā arī apmācībās var piedalīties tikai tie darbinieki, kuriem ir noslēgts Darba līgums. Lēmumu par uzņēmuma atbilstību valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem izsniedz Centrālā Finanšu un līguma aģentūra 30 dienu laikā pēc pieteikuma dokumentu saņemšanas no LITK.Saistošā informācija: Ministru kabineta noteikumi Nr. 617 Komisijas regula Nr. 651/2014


Ja uzņēmumam ir interese par dalību projektā, un vēlaties saņemt sīkāku informāciju par dalības nosacījumiem un iesniedzamo dokumentu paraugus, lūgums sazināties ar LITK.


Kontaktinformācija: Klinta Šverna

28339512

klinta.sverna@itbaltic.com


Projekta jaunumi:


> Izveidota interesentu anketa par IKT profesionāļu apmācībām (06.01.2020)

> 2020. gada septembris: pirmās profesionāļu apmācības