top of page

Nacionālā attīstības plāna izstrāde

Ir uzsākts Nacionālā attīstības plāna 2021-2017 (NAP) izstrādes process. NAP nosaka valsts attīstības mērķus, prioritātes un sasniedzamos rezultātus, kā arī rīcības virzienus katrā prioritātē, sasniedzamos politikas rezultātus un atbildīgās institūcijas. NAP iezīmē valsts vidēja termiņa attīstības un investīciju prioritātes. Aktuālā informācija tiek publicēta Pārresoru koordinācijas centra (PKC) mājas lapā – skat. šeit. Šobrīd ziņojumā ir iezīmēti digitālās ekonomikas jautājumi, svarīgi būtu to atspoguļojums jau konkrētos rīcības virzienos.

PKC prezentācija un Informatīvais ziņojums par priekšlikumu par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī tā turpmāko izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesu.

Ja Jums ir konkrēti komentāri vai priekšlikumi, lūdzu sūtiet tos līdz 2019.gada 7.janvārim uz e-pastu direktors@likta.lv.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page