top of page

Noslēdzies projekts “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana

2022. gada oktobrī noslēdzās gandrīz 6 gadus ilgais IT klastera atbalsta programmas projekts “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” Nr. 3.2.1.1/16/A/004, kura mērķis bija veicināt klastera dalībnieku apgrozījuma pieaugumu, attīstot klastera dalībnieku vietējo un starptautisko sadarbību.


Kopumā projekta īstenošanas laikā 49 komersanti ir saņēmuši atbalstu granta veidā, bet 58 komersanti saņēmuši nefinansiālu atbalstu. Projekta iesniegšanas brīdī IT klasteris plānoja, ka 16 komersanti saņems grantu, bet 30 – nefinansiālu atbalstu. Savukārt, viens no galvenajiem iznākuma rādītājiem “Eksporta apjoma pieaugums atbalstītajos uzņēmumos” projekta noslēgumā ir ievērojami pārsniegts un sasniedz vērtību 21,7 milj. EUR, kaut gan sākotnēji plānots tika 360 tk. EUR, kas liecina, ka uzņēmumi, kas apvienojušies klasteros ir konkurētspējīgāki, kā arī būtiski ietekmē eksportspējas rezultātus visas Latvijas līmenī. Jāpiemin, ka projekta sākotnējais realizēšanas termiņš bija līdz 2020. gada beigām, bet COVID-19 pandēmijas radītās ietekmes dēļ tika pagarināts līdz 2022. gada beigām, saglabājot projekta kopējo budžetu nemainīgu 552 140 EUR, t.sk. ERAF atbalsta apjoms – 414 105.00 EUR.

Projektā realizēti klastera dalībnieku eksportspējas veicināšanas pasākumi:

  • Eksporta pieredzes un lietpratības (kompetences) apmaiņas pasākumi semināru, vebināru, neformālu brokastu veidā par eksporta tirgiem, prasmēm, kādas nepieciešamas uzņēmumu eksportspēju palielināšanai, kā arī interešu darba grupas specifikās jomās (piem., Inteliģentās transporta sistēmas). Kopumā īstenoti 27 pasākumi, sākotnēji plānotais pasākumu skaits – 12 pasākumi.

  • Eksporta meistarklases, kuru ietvaros nelielās grupās tika īstenoti mentorings un intensīvs treniņš, lai uzlabotu uzņēmumu pārstāvju prasmes un zināšanas par eksporta tirgiem un savu produktu pozicionēšanu tajos. Kopumā meistarklasēs piedalījās 85 personas, sākotnējais plānotais pasākumu skaits - 30 personas.

  • Eksporta ģeogrāfiskā un ekonomiskā potenciāla izpētes braucieni jeb vizītes eksporta tirgos IT klastera dalībniekiem, kuras organizēja gan IT klastera eksperti, gan arī paši uzņēmumi. Vizītes tika realizētas, ja par konkrēto tirgu interesējās vismaz 2 uzņēmumi. Kopumā notikuši 24 braucieni, sākotnējais plānotais braucienu skaits – 4 braucieni.

  • Eksporta ģeogrāfiskā un ekonomiskā potenciāla tirgus pētījumi, fokusējoties uz tirgiem Eiropā. Kopējais realizētais pētījumu skaits ir 4 pētījumi, kopumā veicot izpētes 9 uzņēmumiem.

Savukārt kā klastera dalībnieku produktivitātes pieauguma veicināšanas pasākumi ir veikti 3 produktivitātes un darbaspēka izmaksu pētījumi un 4 pētījumu prezentācijas.

Vēl viens būtisks projekta darbību virziens bija klastera un klastera dalībnieku vietējās un starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumi, kuru ietvaros veiktas 2 nozaru digitalizācijas publicitātes kampaņas, paaugstināta klastera dalībnieku (152 personu) kompetence par ilgtspējīgu attīstību, vides un klimata pārmaiņu jomām. Īstenoti arī 34 starpnozaru sadarbības veicināšanas pasākumi ar vairākām nozaru asociācijām pārtikas, ķīmijas, veselības, medicīnas, mašīnbūves jomās, kā arī jauktās grupās sadarbojoties ar plānošanas reģioniem. Sākotnējais plānotais pasākumu skaits – 12 pasākumi. Papildus projekta laikā ir sagatavoti 14 jaunu projektu pieteikumi, lai nodrošinātu klastera aktivitāšu daudzveidību un papildus finansējuma piesaisti ārpus projekta ietvariem.


Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, īstenoti gan klātienes, gan tiešsaistes pasākumi jauno profesionāļu piesaistei IKT nozarei (karjeras dienas, IKT profesionāļu diena, vieslekcijas, eksporta vai digitālās transformācijas stratēģiju izstrāde studiju kursa ietvaros), kopumā sasniedzot 31 284 personas, sākotnēji plānoto 2300 personu vietā.

Projekta ietvaros sadarbojoties četriem MVU tika izstrādāts jauns kopīgs produkts - atvērtā koda datu integrators starp 2 (divām) Latvijā populārākajām grāmatvedības sistēmām un kases iekārtas vadības portālu. Kopīgais produkts ir saskarne - atsevišķa neatkarīga web programmatūra, kura ļauj apmainīties ar preču un grāmatvedības datiem starp klienta rīcībā esošiem API, aizstājot manuālo datu apstrādes darbu, lai nodrošinātu informāciju no grāmatvedības sistēmas uz veikalvadības portālu un otrādi (piem., drukājot dienas Z pārskatus (finanšu atskaite) un ar roku to ievadot no katras kases grāmatvedības sistēmā). Ieguvēji no šī integratora ir mazie un vidējie uzņēmēji Latvijā, kuri savā uzņēmējdarbībā izmanto Latvijā populārākās grāmatvedības sistēmas un nevar investēt datorsistēmās, lai nodrošinātu šāda veida integratora izstrādi tikai viņa vajadzībām. Datu integrators ir izstrādāts kā open source jeb atvērtā koda risinājums, un tas ir publicēts atvērtā koda vietnē un ir brīvi bez maksas pieejams lejupielādei ikvienam lietotājam.

Tāpat projekta ietvaros tika veikta IT klastera darbības novērtēšana Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas ietvaros un iegūts Sudraba līmeņa sertifikāts. Iepriekš neviens cits klasteris Latvijā nav saņēmis Sudraba līmeņa sertifikātu, tādējādi IT klasteris ir sevi pierādījis pēc kopīgajām Eiropas klasteru vadības vadlīnijām kā spēcīgu un konkurētspējīgu klasteri, uzticamu partneri.

Projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/004 bija viens no instrumentiem, kā veikt Latvijas IT klastera aktivitātes un darbības, saskaņā ar biedrības – klastera – stratēģiju, paplašinot tā pakalpojumus biedriem un klastera dalībniekiem, kā arī sasniedzot citas mērķa grupas atbilstoši klastera būtībai. Noslēdzoties projektam Nr. 3.2.1.1/16/A/004, IT klasteris turpinās savas iesāktās aktivitātes, kā arī nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti, lai nodrošinātu savus pakalpojumus biedriem, ņemot vērā viņu intereses un klastera kopīgos stratēģiskos virzienus.


Raksts sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004).Comentarii


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page