top of page

Pieteikumi UNESCO Līdzdalības programmai 2020.- 2021.gadam

Informējam, ka līdz 2020.gada 30. jūnijam UNESCO dalībvalstis var iesniegt projektus UNESCO Līdzdalības programmai 2020.- 2021.gadam. Programmas ietvaros UNESCO sniedz finansiālu atbalstu projektiem, kas vērsti uz Ilgtspējīgas attīstības mērķu, UNESCO Vidēja termiņa stratēģijas 2014.-2021.gadam un darbības programmas 2020.–2021.gadam noteikto prioritāšu īstenošanu.


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas mērķis, piedaloties UNESCO Līdzdalības programmā, ir dot ieguldījumu UNESCO un Latvijas partnerattiecību attīstībā, īstenojot UNESCO mērķus nacionālā līmenī un popularizējot Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sasniegumus, pozitīvo pieredzi un tradīcijas.


UNESCO LNK iesniegtie projekti regulāri saņem UNESCO Līdzdalības programmas atbalstu un pēdējo desmit gadu laikā īstenoti 17 dažādi nacionāla un reģionāla līmeņa projekti. Ar aprakstu par UNESCO Līdzdalības programmu 2020.- 2021.gadam un projektu iesniegšanas kārtību varat iepazīties šī e-pasta pielikumā.


2020.-2021.gadam UNESCO LNK ir sagatavojusi divus projektus, kas vērsti uz Ilgtspējīgas attīstītības mērķu īstenošanu „Lifelong learning for digital inclusion and ethical approach to Sustainable Development Goals” un “Museums for Future: Localizing and Implementing the Sustainable Development Goals”.

UNESCO LNK pieteikumu sagatavošanā balstās uz konsultācijām ar sadarbības tīkliem (UNESCO asociētājām skolām Latvijā, bibliotēkām, UNESCO katedrām, atmiņas institūcijām) un valsts un nevalstiskajām institūcijām.


Nacionālā līmeņa projekts „Lifelong learning for digital inclusion and ethical approach to Sustainable Development Goals” tiks īstenots ar UNESCO LNK sadarbības tīklu aktīvu iesaisti. Projekta mērķis ir ar dažādu aktivitāšu palīdzību rast inovatīvas un ētiskas pieejas tehnoloģiju un sabiedrības izaicinājumiem, ko ietekmējusi digitalizācija un mākslīgā intelekta attīstība un veidot platformu starppaudžu sadarbībai un dialogam, kas veicinātu digitālu iekļaušanos, saglabājot dabas, kultūras un dokumentāro mantojumu. Projekta īstenošanā kā ekspertes iesaistīsies Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska un Latvijas eksperte UNESCO augsta līmeņa darba grupā par mākslīgā intelekta ētiku, Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova.


Apakšreģionāla līmeņa projekts “Museums for Future: Localizing and Implementing the Sustainable Development Goals” tiks īstenots sadarbībā ar Baltijas valstu muzeju biedrībām un tā mērķis ir stiprināt Baltijas muzeju loma Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, iepazīstoties ar starptautisko ekspertu pieredzi un apkopojot Baltijas muzeju labo praksi.


Iespēja līdz 2020.gada 30.jūnijam iesniegt projektus UNESCO Līdzdalības programmai 2020.- 2021.gadam.


PIELIKUKUMI


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page